POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2

§ 1 Zakres regulacji
Polityka bezpieczeństwa sanitarnego obowiązuje pracowników oraz uczestników zajęć stacjonarnych, tj. wyłącznie w lokalu Abballu Dance Studio oraz zajęć tzw. mieszanych tj. odbywających się jednocześnie stacjonarnie w lokalu i z transmisją online, jednak w przypadku zajęć mieszanych ogranicza się tylko do uczestników zajęć uczestniczących w zajęciach stacjonarnie.

§ 2 Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.

 1. W związku z wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 24.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć pozaszkolnych form edukacji artystycznej realizowanych w ramach kursów tańca i edukacji ruchowej.
  a) w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1
  b) Abballu zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
  c) jako wykładnię prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
  d) przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające z bezpośrednio obowiązujących przepisów
  e) w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
 2. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego rozporządzenia placówka, zaprzestała świadczenia usług polegających na udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy “udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. “wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.
 3. Każda osoba, która przebywa na terenie studia Abballu musi posiadać ważną wejściówkę na zajęcia. W przypadku nieposiadania wejściówki taka osoba jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Każda wejściówka określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 4. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi w studio stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
  a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
  b) Abballu dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. 
  c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
  d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

GŁÓWNE WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE PO PRZYJŚCIU DO STUDIA:

 • Na terenie Studia: w recepcji, w szatni i toalecie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Maseczkę uczestnik może zdjąć dopiero na sali tanecznej.
 • Każdy z uczestników ma obowiązek zdezynfekować ręce za pomocą dostępnych w lokalu środków dezynfekcyjnych, które usytuowane są w obszarze wejścia/ recepcji, toalecie oraz każdej sali do ćwiczeń – zawsze po każdorazowym wejściu do Abballu Dance Studio oraz zawsze bezpośrednio przed rozpoczęciem każdych zajęć i bezpośrednio po ich zakończeniu.
 • Kursanci Abballu Dance Studio w celu uczestnictwa w zajęciach są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia zdrowotnego.
 • Na zajęcia taneczne wchodzimy po wcześniejszej rejestracji z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników. Jeśli na dane zajęcia lista jest zapełniona kursanci mogą zostać wyproszeni ze studia.
 • Studio tańca Abballu zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy kursantami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
 • Studio tańca wdraża procedurę dezynfekcji powierzchni najczęściej używanych (klamki, wyłączniki światła, blaty, krany etc), której codzienny przebieg opisywany jest w dedykowanych formularzach dezynfekcji.

REGULAMIN STUDIA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem Szkoły oraz akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub  opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Opłat za zajęcia dokonujemy PRZED ich rozpoczęciem.

3. Opłatą za karnet całościowy można uiścić na pierwszych zajęciach płacąc pełną cenę karnetu lub na 2 zajęciach dopłacając odpowiednią kwotę.

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźnie przeciwwskazanie lekarskie do zajęć z wysiłkiem fizycznym.

5. Na zajęciach obowiązuje rezerwacja, ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Uwaga, liczy się pierwszeństwo w rezerwacji. Rezerwacji możemy dokonać mailowo lub telefonicznie. Zapisanie na zajęcia następuje dopiero po wpłaceniu opłaty za kurs.

6. W zajęciach mogą brać udział wszystkie osoby, które wpłaciły ustaloną w cenniku opłatę za zajęcia i otrzymały karnet.

7. Każda osoba dostaje karnet z ilością wykupionych godzin i przekazuje go instruktorowi lub w recepcji studia PRZED każdymi zajęciami.

8. Karnety mają określoną ważność i nie podlegają przesunięciu na inny termin.

9. Nieobecność na zajęciach osoby posiadającej karnet nie upoważnia jej do otrzymania zwrotu pieniędzy.

10. W razie nie skorzystania z zajęć, uczestnik może skorzystać z innych zajęć na tym samym poziomie lub niższym. Nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie – niż przewidzianym w planie i ważnością karnetu

11. Zajęcia uważa się za odbyte, wraz z końcem ważności karnetu.

12. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do podania adresu e-mail i telefonu kontaktowego. W przeciwnym razie Szkoła nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zmiany w kursach (np. godz. zajęć, miejsca). Dane te będą użyte wyłącznie przez SZKOŁĘ w celach związanych wyłącznie z prowadzonymi projektami.

13. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym powiadomi uczestników poprzez przesłanie informacji na wskazany kontakt (mail, telefon).

16. W przypadku nieoczekiwanych, nie dających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania i zorganizowania w innym terminie.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu, z powodów od nich niezależnych.

18. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgoda prowadzącego.

19. Obowiązkowo na zajęcia zabieramy dobry humor.

https://abballu.pl/wp-content/uploads/2020/03/logo-BenefitSystems-A.png

https://abballu.pl/wp-content/uploads/2020/03/1585564907230_OK-SYSTEM_logo_RGB_podstawowe-kolor-1.png

https://abballu.pl/wp-content/uploads/2020/03/1585564906240_logo_FitProfit_przezroczysty-01.png

https://abballu.pl/wp-content/uploads/2020/03/people-3257861-1-scaled.jpg